Waarderingsmethoden
Intrinsieke-/rentabiliteitswaarde-methode

Bij bedrijfswaarderingen in het algemeen vormt de waardering voor de toekomstige winstcapaciteit, tot uitdrukking komende in de term goodwill, veelal een bron van discussie. Voor het berekenen van de waarde van het bedrijf bestaan er kwantitatieve, theoretisch in meer of mindere mate uitgebalanceerde waarderingsmethoden die trachten de waarde van een onderneming en daarbij inbegrepen, de goodwill, op een objectieve wijze vast te stellen.

In het hiernavolgende treft u een korte beschrijving aan van de 'Intrinsieke waarde methode' en de methode van de rentabiliteitswaarde. Deze kunnen met name in het kleinere MKB-bedrijf als basismethoden worden gezien. Bij deze methode wordt de waarde van de onderneming gelijkgesteld aan de boekwaarde van het eigen vermogen. Tot het eigen vermogen worden gerekend de vermogenscomponenten, ingebracht kapitaal en alle reserves. Indien de actuele marktwaarde van de activa (soms ook de passiva) aanleiding geeft tot wijziging, denk hierbij aan de mogelijke waardestijging van grond en gebouwen, die nog niet tot uitdrukking is gekomen in de balans, wordt de waarde van het eigen vermogen in de regel aangepast, onder aftrek van de latente fiscale verplichting die hieruit ontstaat.

  lees verder